Privacybeleid

 

Ingangsdatum: 2 november 2020

Welkom op de website ultraoneday.nl

Deze website wordt beheerd door Bausch & Lomb U.K. Limited ] (“Bausch + Lomb”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”). In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) wordt beschreven hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken (“Persoonsgegevens”) die via deze website in ons bezit kan komen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens

We verwerken Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder volgen voorbeelden van Persoonsgegevens die door Bausch + Lomb worden verzameld:

– Om een service die u aanvraagt, aan te bieden of deel te nemen aan een bepaalde activiteit.

– Wanneer u producten online bestelt, verzamelen we uw identiteitsgegevens, contactgegevens, verzendgegevens, betaalgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de transactie uit te voeren.

– U kunt ook een account op onze website aanmaken om eenvoudiger met ons te communiceren.

– Prijsvragen: wanneer een persoon deelneemt aan een prijsvraag, kan Bausch + Lomb de naam en de contactgegevens van de deelnemer (inclusief postadres, e-mailadres en telefoonnummer) verzamelen en gebruiken in verband met de prijsvraag.

– Promoties, gratis proefperiode of voucherprogramma’s: wanneer iemand contact opneemt met Bausch + Lomb om deel te nemen aan een promotie, gratis proefperiode of voucherprogramma van Bausch + Lomb, kan Bausch + Lomb de naam van deze persoon, evenals zijn contactgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) en andersoortige Persoonsgegevens (waaronder ook gegevens uit bijzondere categorieën kunnen vallen) gebruiken, die door de persoon worden verstrekt om de voucher voor deelname aan een dergelijk programma of promotie te verwerken. Wanneer Bausch + Lomb promoties of programma’s uitvoert in samenwerking met een derde partner, zoals bijvoorbeeld oogspecialisten, kan Bausch + Lomb, met inachtneming van de regels en kennisgevingen van de promotie of het programma, dergelijke gegevens aan de betreffende partner verstrekken, die de gegevens kan verzamelen en gebruiken voor een gezamenlijk beheer van deze gegevens.

– Evenementen: om deel te nemen aan evenementen en webinars die door Bausch + Lomb georganiseerd en/of gesponsord worden.

Om te voldoen aan onze zakelijke behoeften
Het is mogelijk deze website te bezoeken zonder veel Persoonsgegevens te onthullen. Via onze servers worden er echter automatisch technische gegevens over bezoekers geregistreerd om onze website te kunnen weergeven, de veiligheid te waarborgen en de prestaties van onze website te analyseren.

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken we ook voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en promoties, het beheren van klantenaccounts, inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en contact op te nemen met klanten met het oog op onderzoek en informatievergaring.

Ten slotte kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor bedrijfstransacties, om onze rechten of eigendom te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke kennisgevingen te handhaven, en om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
We verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan belastinggebonden, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld binnen het kader van handelstransacties. Bovendien verwerken we uw Persoonsgegevens als dit wordt vereist door de wetgeving of door een gerechtelijk bevel of ander bindend besluit.

Met uw toestemming
In sommige omstandigheden kunnen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van bepaalde cookies, voor het gebruik van uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer voor advertentie- of marketingdoeleinden, of wanneer u zich aanmeldt bij bepaalde diensten (bijv. een periodieke nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen en webinars die door Bausch + Lomb georganiseerd en/of gesponsord worden, marktonderzoek, producttesten, analyses en enquêtes). U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Directe interacties
Daarnaast kunt u vrijwillig uw Persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld om feedback te geven of contact met ons op te nemen, met inbegrip van, indien van toepassing, uw naam, contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres en postadres), geboortedatum, functie, namen en contactinformatie van vrienden en familieleden, hobby’s, interesses, beroepsmatige banden, merk- en productvoorkeuren en verwijzingsbron. Indien u informatie over vrienden en familieleden verstrekt, gaat u ermee akkoord deze personen te voorzien van dit Privacybeleid en hun toestemming te verkrijgen om deze informatie te verstrekken.

Personen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hun Persoonsgegevens aan ons verstrekken indien zij hiervoor de toestemming of autorisatie hebben van een ouder of voogd.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen voor doeleinden die geen verband houden met de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen en u, waar nodig, de keuze te bieden uw Persoonsgegevens op de betreffende alternatieve manier te gebruiken.

Gegevens delen

Wij kunnen uw Persoonsgegeven voor de hierboven genoemde doeleinden delen met:

– andere entiteiten binnen onze bedrijfsgroep Bausch Health Companies Inc.;

– onze externe partners (die optreden als gezamenlijke beheerder), zoals oogspecialisten die deelnemen aan onze promoties, gratis proefperiode of voucherprogramma’s, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven;

– dienstverleners gerelateerd aan de werking van deze website en ons bedrijf, waaronder websitehosting, technologische diensten, verwerking en autorisatie van betalingen, distributie van promotiemateriaal en marktonderzoekers;

– overheidsinstanties, toezichthouders van de overheid of andere rechtshandhavingsambtenaren en rechtbanken, voor zover wettelijk vereist of toegestaan, of wanneer dit verplicht is vanwege een bindend bevel;

– andere derden met betrekking tot een bedrijfsherstructurering, verkoop of overdracht van activa, fusie of afstoting van Bausch + Lomb of een van onze dochterondernemingen of verbonden ondernemingen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens delen met entiteiten die gevestigd zijn in landen buiten het Verenigd Koninkrijk, de EER of Zwitserland die geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij contractuele garanties instellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde contactgegevens.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Helaas is geen enkel gegevensbeveiligingssysteem 100% veilig. Hoewel we ernaar streven uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen we om de voorgaande reden niet verzekeren of garanderen dat de veiligheid van de Persoonsgegevens niet in het gedrang komt door onvoorspelbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Uw rechten

Behoudens beperkingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van verwerking en om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dergelijke verzoeken kunt u bij ons indienen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Gegevensintegriteit

Wij ondernemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we verzamelen relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, dat de Persoonsgegevens juist, volledig en actueel zijn, en dat ze betrouwbaar zijn met betrekking tot hun beoogd gebruik. In sommige gevallen zijn we echter afhankelijk van individuele gebruikers voor het verstrekken en onderhouden van juiste Persoonsgegevens. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw gegevens actueel en juist zijn wanneer u deze aan ons verstrekt en wanneer onze diensten u de middelen bieden om uw gegevens te onderhouden.

Bewaring van Persoonsgegevens

Wij bewaren Persoonsgegevens uitsluitend zolang we daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, of zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. We verwijderen Persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn en, in elk geval, zodra de maximale bewaartermijn (die is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving) is verstreken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Zodra er wijzigingen worden aangebracht in dit Privacybeleid, zullen we op de startpagina van onze website een aangepaste link plaatsen met “Herzien Privacybeleid” of een vergelijkbare melding over de wijzigingen. Controleer de website regelmatig om na te gaan of er recente wijzigingen in het Privacybeleid zijn aangebracht. U kunt ook zien of het Privacybeleid onlangs is gewijzigd door de ingangsdatum te controleren aan het begin van dit Privacybeleid.

Links naar andere internetwebsites

De privacypraktijken die in dit Privacybeleid uiteen worden gezet, gelden alleen voor deze website en andere gespecificeerde activiteiten. Andere websites die door derden worden gehost, kunnen er andere praktijken op nahouden. Als u een link volgt naar een andere website die door derden wordt beheerd, of deze op een andere manier bezoekt, dient u het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beleid en de praktijken van derden.

Bent u een gezondheidswerker?

Als u een gezondheidswerker (met inbegrip van oogspecialisten) bent, lees dan onze speciale Privacyverklaring voor gezondheidswerkers.

Contact opnemen

Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via: DPO@bausch.com.

Als u bedenkingen of klachten hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: DPO@bausch.com.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is behandeld, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.